هلمند : ۹ تن پولیس درمارجه بمجاهدین تسلیم شدند

ازولایت هلمند خبر رسیده است که درطول چند روز گذشته به اینسو ، درمربوطات ولسوالی مارجه این ولایت ، ۹ تن پولیس درنتیجهء تلاش های کیسیون جلب وجذب ازحقایق اگاهی حاصل نموده وبمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است : فیروز ولد دوست محمد ، نصیب الله ولد نعمت الله […]

ازولایت هلمند خبر رسیده است که درطول چند روز گذشته به اینسو ، درمربوطات ولسوالی مارجه این ولایت ، ۹ تن پولیس درنتیجهء تلاش های کیسیون جلب وجذب ازحقایق اگاهی حاصل نموده وبمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است :

فیروز ولد دوست محمد ، نصیب الله ولد نعمت الله ، فیض محمد ولد نورمحمد ، عبدالله ولد عبدالظاهر ، حبیب الله ولد فاضل ، محمد الله ولد فاضل ، حیات الله ولد بسم الله ، کپتان ولد متوآکا وحیدرخان ولد گل خان .

۲۰۱۶/۴/۵