هلمند : ۶۰ تن از نیروهای دشمن در لشکرگاه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز صبح از قومندانی امنیۀ شهر  لشکرگاه، ۶۰ تن عسکر و پولیس مسلح، به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. قابل ذکرست که سلسله تسلیمی افراد دشمن در شهر لشکرگاه به سرعت در حال انجام است و مجاهدین از افرادی که از جنگ دست می کشند، به گرمی استقبال […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز صبح از قومندانی امنیۀ شهر  لشکرگاه، ۶۰ تن عسکر و پولیس مسلح، به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

قابل ذکرست که سلسله تسلیمی افراد دشمن در شهر لشکرگاه به سرعت در حال انجام است و مجاهدین از افرادی که از جنگ دست می کشند، به گرمی استقبال می کنند.

۲۰۲۱/۸/۴