هلمند : 2 تن پولیس در موسی قلعه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که رز گذشته در مربوطات لسوالی موسی قلعه، یدو تن پولیس ( عبدالباری ولد بشیر باشندۀ جلیجی و جمعه گل ولد نوراحمد باشندۀ علاقه داری ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. 2020/11/22

از ولایت هلمند خبر رسیده است که رز گذشته در مربوطات لسوالی موسی قلعه، یدو تن پولیس ( عبدالباری ولد بشیر باشندۀ جلیجی و جمعه گل ولد نوراحمد باشندۀ علاقه داری ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.
2020/11/22