هلمند : ۲ تن عسکر در گریشک زنده دستگیر شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ آب پاشک ولسوالی گریشک، دو تن عسکر که از لیواء در حال فرار بودند، از سوی مجاهدین زنده دستگیر شدند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱ عبدالکریم ولد امیرخان باشندۀ ولسوالی اچین ولایت ننگرهار  ۲ حبیب الرحمن ولد کابلی باشندۀ ولسوالی […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ آب پاشک ولسوالی گریشک، دو تن عسکر که از لیواء در حال فرار بودند، از سوی مجاهدین زنده دستگیر شدند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ عبدالکریم ولد امیرخان باشندۀ ولسوالی اچین ولایت ننگرهار

 ۲ حبیب الرحمن ولد کابلی باشندۀ ولسوالی کامۀ ولایت ننگرهار

 

۲۰۲۱/۷/۲۶