هلمند : یک پولیس در کجکی بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز صبح یک تن پولیس باشندۀ منطقۀ باجغر ولسوالی کجکی ، پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . نامبرده در شهر لشکرگاه برای دشمن خدمت می کرد . ۲۰۱۶/۵/۱۳

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز صبح یک تن پولیس باشندۀ منطقۀ باجغر ولسوالی کجکی ، پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

نامبرده در شهر لشکرگاه برای دشمن خدمت می کرد .

۲۰۱۶/۵/۱۳