هلمند : یک منطقۀ وسیع در مارجه از وجود دشمن تصفیه گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که نیروهای اجیر پس از حملات شدید چند روز گذشته و محاصرۀ شدید مجاهدین، از یک کندک مهم و یک قرارگاه شان در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه دیشب توسط هلی کوپترها پا بفرار گذاشته اند. در کندک و قرارگاه مذکور، ۱۷ عراده موترزرهی، یک عراده موتر رینجر، یک عراده […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که نیروهای اجیر پس از حملات شدید چند روز گذشته و محاصرۀ شدید مجاهدین، از یک کندک مهم و یک قرارگاه شان در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه دیشب توسط هلی کوپترها پا بفرار گذاشته اند.

در کندک و قرارگاه مذکور، ۱۷ عراده موترزرهی، یک عراده موتر رینجر، یک عراده موترکاماز، ۲ عراده موتر داتسن، ۴ پایه هاوان وسط، ۳ میل پیکا، ۴ قبضه راکت، ده ها هزار مرمی و تجهیزات مختلف دیگر به دست مجاهدین افتاده است.

با فرار دشمن ساحۀ وسیع کیمپ برای اولین بار پس از اشغال کشور به کنترل مجاهدین در آمده است .

اکنون نیروهای باقی ماندۀ دشمن درمرکز ولسوالی و در تعمیرقومندانی امنیه در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند.

۲۰۲۱ْ