هلمند : یک تن عسکر در سنگین به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی سنگین یک تن عسکر ( ضیاؤالدین ولد عبدالرزاق باشندۀ ولسوالی علینگار ولایت لغمان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . نامبرده در پوستۀ در تحت محاصرۀ توری شاه برای دشمن خدمت می کرد. نامبرده با خود یک میل […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی سنگین یک تن عسکر ( ضیاؤالدین ولد عبدالرزاق باشندۀ ولسوالی علینگار ولایت لغمان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

نامبرده در پوستۀ در تحت محاصرۀ توری شاه برای دشمن خدمت می کرد.

نامبرده با خود یک میل کارمولی نیز به مجاهدین سپرده است .

2021/5/19