هلمند : ولسوالی گرمسیر با تمام ملحقاتش بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز ظهر مرکز ولسوالی گرمسیر و پوسته های امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، تعمیرمرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام پوسته ها و تاسیسات ولسوالی بطور کامل فتح گردیده […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز ظهر مرکز ولسوالی گرمسیر و پوسته های امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، تعمیرمرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام پوسته ها و تاسیسات ولسوالی بطور کامل فتح گردیده و به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

نبروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات به میدان هوایی دویر پناه برده و آنجا در محاصرۀ مجاهدین قرار دارند.

همچنین امروز عصر، در منطقۀ سربند ولسوالی مذکور، عساکر دشمن از یک مرکز مهم و کلان شان بسوی شهرلشکرگاه پا بفرار گذاشتند.

از نیروهای دشمن مقداری سلاح، مهمات و وسائط به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۱۱