هلمند : ولسوالی گرمسیر با تمام ملحقاتش بار دیگر فتح گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ۳ روز قبل، نیروهای دشمن با حمایۀ گستردۀ هوایی به مرکز ولسوالی گرمسیر آمده و در آن جابجا شده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفتند. در این عملیات که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ۳ روز قبل، نیروهای دشمن با حمایۀ گستردۀ هوایی به مرکز ولسوالی گرمسیر آمده و در آن جابجا شده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفتند.

در این عملیات که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات ولسوالی برای بار دوم در طی چند روز گذشته فتح گردید و اجیران از ساحه مجبور به فرار شده و به میدان هوایی دویر پناه گرفتند.

در این عملیات به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است و مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۲۱