هلمند : نیروهای دشمن یک سپرمارکیت را در لشکرگاه حریق کردند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که نیروهای جنایتکار دشمن در منطقۀ مندویان شهر لشکرگاه، مارکیت و دکان های مردم را توسط سلاح های سنگین هدف قرار داده است که در اثر آن یک ساختمان تجارتی مشهور به سپرمارکیت حریق شده است. 2021/8/4

از ولایت هلمند خبر رسیده است که نیروهای جنایتکار دشمن در منطقۀ مندویان شهر لشکرگاه، مارکیت و دکان های مردم را توسط سلاح های سنگین هدف قرار داده است که در اثر آن یک ساختمان تجارتی مشهور به سپرمارکیت حریق شده است.

2021/8/4