هلمند : مرکزشاروالی در لشکرگاه تصفیه گردید و مهمات به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز ظهر در حوزۀ دوم شهر لشکرگاه، مرکزشاروالی در مقابل تعمیرقومندانی بطور کامل از وجود دشمن تصفیه گردید و مقداری مهمات از آن به دست مجاهدین افتاد. قابل ذکرست که پیش از این نیز هوتل مهم بست نیز به کنترل مجاهدین در آمده بود .  ۲۰۲۱/۸/۳

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز ظهر در حوزۀ دوم شهر لشکرگاه، مرکزشاروالی در مقابل تعمیرقومندانی بطور کامل از وجود دشمن تصفیه گردید و مقداری مهمات از آن به دست مجاهدین افتاد.

قابل ذکرست که پیش از این نیز هوتل مهم بست نیز به کنترل مجاهدین در آمده بود .

 ۲۰۲۱/۸/۳