هلمند : مرکزحوزۀ سوم، یک ماموریت و چند مرکز دشمن در لشکرگاه به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته در فلکۀ بولان از مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، مراکز دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است. در این درگیری ها مرکز یک حوزه، یک ماموریت و چند تعمیر که دشمن در آن ساکن بود، بطور کامل فتح گردیده و […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذشته در فلکۀ بولان از مربوطات حوزۀ سوم شهر لشکرگاه، مراکز دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

در این درگیری ها مرکز یک حوزه، یک ماموریت و چند تعمیر که دشمن در آن ساکن بود، بطور کامل فتح گردیده و به کنترل مجاهدین در آمده است .

نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات به لیواء پناه برده اند.

در مراکز مذکور از نیروهای دشمن ۱۰ عراده موتر و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است .

در این درگیری ۳ تن از مجاهدین نیز مجروح گردیده اند.

قابل یاد آوری است که  در حوزۀ سوم شهر لشکرگاه فقط یک لیواء باقی مانده است و آن هم در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارد و دیگر تمام حوزه در کنترل کامل مجاهدین قرار دارد.

خبر دیگری نیز می رساند که در منطقۀ تعمیرهای بولان در حوزۀ سوم، دیشب دیگر وقت نیروهای دشمن از لیواء بسوی مرکز شهر لشکرگاه در حرکت بودند که در مسیر راه باکمین مجاهدین مواجه شدند.

در این درگیری ۱۳ تن از اجیران جابجا کشته شده و ۹ تن دیگر زنده دستگیر شدند و نیروهای دیگر دشمن باز بسوی لیواء مجبور به فرار شدند .

در این درگیری ها از نیروهای دشمن ۲۵ میل سلاح و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است.

۲۰۲۱/۸/۳