هلمند : در اثر بمباردمان اشغالگران شفاخانه و خانه ها تخریب گردید و 12 تن زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، طیاره های اشغالگران در بازار ولسوالی گریشک، بالای یک شفاخانۀ کلان و موترسایکلان مردم در کوچه 9 مرتبه بمباردمان کرده است. همچنین اجیران از لیواء نیز بالای خانه های توسط هاوان انداخت کرده اند. در این وحشی گری ، یک شفاخانه، بسترخانه های […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، طیاره های اشغالگران در بازار ولسوالی گریشک، بالای یک شفاخانۀ کلان و موترسایکلان مردم در کوچه 9 مرتبه بمباردمان کرده است.

همچنین اجیران از لیواء نیز بالای خانه های توسط هاوان انداخت کرده اند.

در این وحشی گری ، یک شفاخانه، بسترخانه های مریضان، مسجد و یک عراده موترفیلدرادارۀ صلیب سرخ و چند خانۀ مردم ملکی تخریب شده است .

در این بمباردمان همچنین 3 پرسونل شفاخانه، 7 فرد ملکی دیگر و 2 تن مریض زخمی شده اند.

2021/7/25