هلمند : تعمیرولسوالی گرمسیر و چند پوستۀ امنیتی به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز ظهر پوسته ها و مراکز دشمن اجیر در مناطق خارک کوه، عیدالوال، خاری و بازار ولسوالی گرمسیر مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است. در این عملیات که تا کنون دوام دارد، مناطق وسیعی بطور کامل از وجود دشمن تصفیه شده است و تعمیرولسوالی […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز ظهر پوسته ها و مراکز دشمن اجیر در مناطق خارک کوه، عیدالوال، خاری و بازار ولسوالی گرمسیر مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

در این عملیات که تا کنون دوام دارد، مناطق وسیعی بطور کامل از وجود دشمن تصفیه شده است و تعمیرولسوالی و چند مرکز و پوستۀ امنیتی نیز به کنترل مجاهدین در آمده است.

در این درگیری تلفات سنگین به دشمن وارد گردیده است.

مجاهدین می گویند که اکنون درگیری بر تعمیرقومندانی بشدت جریان دارد.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۱۱