هلمند : اجیران در لشکرگاه از یک کندک و ۴ پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که منطقۀ مهم خشک آبه در شرق شهر لشکرگاه از وجود دشمن بطور کامل تصفیه شده است . خبرمی افزاید که اجیران از یک کندک و ۴ پوستۀ شان پس از محاصرۀ شدید مجاهدین پا بفرار گذاشتند. خبرمی افزاید که نیروهای دشمن امروز صبح تمام ساحه را ترک کرده […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که منطقۀ مهم خشک آبه در شرق شهر لشکرگاه از وجود دشمن بطور کامل تصفیه شده است .

خبرمی افزاید که اجیران از یک کندک و ۴ پوستۀ شان پس از محاصرۀ شدید مجاهدین پا بفرار گذاشتند.

خبرمی افزاید که نیروهای دشمن امروز صبح تمام ساحه را ترک کرده و به کیمپ جهانزیب در نهرسراج پناه برده اند.

نیروهای دشمن در کیمپ جهانزیب نیز در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند.

با فتح منطقۀ خشک آبه، حلقه های محاصره بر نیروهای دشمن در حوزه های ششم، هفتم و هشتم بسیار تنگ شده است و مجاهدین در حال پیشروی می باشند.

۲۰۲۱/۷/۵