هلمند : اجیران از ۲ پوستۀ مهم شان در نادعلی فرار کردند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بامداد امروز عساکر اجیر از ۲ پوستۀ مهم شان در منطقۀ جرنامو ولسوالی نادعلی از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است . ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بامداد امروز عساکر اجیر از ۲ پوستۀ مهم شان در منطقۀ جرنامو ولسوالی نادعلی از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۶/۱۱