هلمند : آمرحوزۀ اول شهرلشکرگاه بهمراه ۵ تن از افرادش به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که آمرحوزۀ اول شهر لشکرگاه ( عبدالباقی بارز ) بهمراه ۵ تن از افرادش دیشب دیر وقت به مجاهدین پیوسته است. ۲۰۲۱/۸/۲

از ولایت هلمند خبر رسیده است که آمرحوزۀ اول شهر لشکرگاه ( عبدالباقی بارز ) بهمراه ۵ تن از افرادش دیشب دیر وقت به مجاهدین پیوسته است.

۲۰۲۱/۸/۲