هلمند : آمرحوزۀ اول شهرلشکرگاه بهمراه 5 تن از افرادش به مجاهدین پیوست

از ولایت هلمند خبر رسیده است که آمرحوزۀ اول شهر لشکرگاه ( عبدالباقی بارز ) بهمراه 5 تن از افرادش دیشب دیر وقت به مجاهدین پیوسته است. 2021/8/2

از ولایت هلمند خبر رسیده است که آمرحوزۀ اول شهر لشکرگاه ( عبدالباقی بارز ) بهمراه 5 تن از افرادش دیشب دیر وقت به مجاهدین پیوسته است.

2021/8/2