هرات : ۱۰ عراده موترزرهی، یک رینجر و سلاح و مهمات در غوریان به دست آمد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز نیروهای دشمن از تعمیرقومندانی غوریان پا بفرار گذاشتند و کنترل آن به دست مجاهدین افتاد. از نیروهای دشمن ۱۰ عراده موتر زرهی، یک عراده موتر رینجر، ۱۰ میل سلاح M16، یک پایه دومیله، یک پایه دهشکه و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۷/۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز نیروهای دشمن از تعمیرقومندانی غوریان پا بفرار گذاشتند و کنترل آن به دست مجاهدین افتاد.

از نیروهای دشمن ۱۰ عراده موتر زرهی، یک عراده موتر رینجر، ۱۰ میل سلاح M16، یک پایه دومیله، یک پایه دهشکه و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۱