هرات : یک فرد ملکی در شهر هرات زخمی گردیده است

از ولایت هرات خبر رسیده است که افراد مربوط به اسماعیل خان؛ تفنگ سالار مشهور، در منطقۀ سه پلک شهر هرات، یک فرد ملکی را هدف فیر قرار داده و بشدت زخمی کرده اند. ۲۰۲۱/۸/۲

از ولایت هرات خبر رسیده است که افراد مربوط به اسماعیل خان؛ تفنگ سالار مشهور، در منطقۀ سه پلک شهر هرات، یک فرد ملکی را هدف فیر قرار داده و بشدت زخمی کرده اند.

۲۰۲۱/۸/۲