هرات : یک تن عسکر در اوبه مورد اصابت دراگانوف قرار گرفت

از ولایت هرات خبر رسیده است که حلقه های محاصرۀ مرکز ولسوالی اوبه از سوی مجاهدین تنگ تر از پیش گردیده است . خبرمی افزاید که امروز یک تن عسکر کماندوی دشمن مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته است . ۲۱/۵/۲۰۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که حلقه های محاصرۀ مرکز ولسوالی اوبه از سوی مجاهدین تنگ تر از پیش گردیده است .

خبرمی افزاید که امروز یک تن عسکر کماندوی دشمن مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته است .

۲۱/۵/۲۰۲۱