هرات : کاربازسازی سرک در غوریان به سرعت جریان دارد

از ولایت هرات خبر رسیده است که در ولسوالی غوریان، کار تعمیرسرک که در طی درگیری ها متضرر گردیده بود، با کمک کمیسیون نظامی امارت اسلامی به سرعت جریان دارد. ۲۰۲۱/۷/۱۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که در ولسوالی غوریان، کار تعمیرسرک که در طی درگیری ها متضرر گردیده بود، با کمک کمیسیون نظامی امارت اسلامی به سرعت جریان دارد.

۲۰۲۱/۷/۱۱