هرات : پوستۀ دفاعی ولسوالی فارسی هدف انفجار و حملۀ مسلحانه قرار گرفت

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته ابتدا یک مرکز دفاعی ولسوالی فارسی هدف انفجار تاکتیکی قرار گرفت و سپس تعمیر ولسوالی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت که بمدت دوساعت دوام کرد. در این عملیات بخش های زیادی از پوستۀ دشمن تخریب گردیده است اما از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته ابتدا یک مرکز دفاعی ولسوالی فارسی هدف انفجار تاکتیکی قرار گرفت و سپس تعمیر ولسوالی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت که بمدت دوساعت دوام کرد.

در این عملیات بخش های زیادی از پوستۀ دشمن تخریب گردیده است اما از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی در دست نیست.
2020/11/21