هرات : ولسوالی کرخ برای بار دوم فتح گردید، سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۴ قبل از عصر، تعمیرولسوالی کرخ، تعمیرقومندانی و تمام تاسیسات آن برای باردوم با نصرت الهی به کنترل مجاهدین در آمده است . در این عملیات مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۷/۳۰

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۴ قبل از عصر، تعمیرولسوالی کرخ، تعمیرقومندانی و تمام تاسیسات آن برای باردوم با نصرت الهی به کنترل مجاهدین در آمده است .

در این عملیات مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۳۰