هرات : ولسوالی کرخ برای بار دوم فتح گردید، سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 4 قبل از عصر، تعمیرولسوالی کرخ، تعمیرقومندانی و تمام تاسیسات آن برای باردوم با نصرت الهی به کنترل مجاهدین در آمده است . در این عملیات مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است. 2021/7/30

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 4 قبل از عصر، تعمیرولسوالی کرخ، تعمیرقومندانی و تمام تاسیسات آن برای باردوم با نصرت الهی به کنترل مجاهدین در آمده است .

در این عملیات مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

2021/7/30