هرات : مرکز مهم شوزکمپنی در شیندند به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، مرکز مهم دشمن مشهور به شوزکمپنی در مربوطات ولسوالی شیندند به دست مجاهدین افتاده است. خبرمی افزاید که نیروهای دشمن در حال فرار بودند که تعداد زیادی از آنان زنده دستگیر گردیدندو تعدادی نیز موفق بفرار شدند. از دشمن مقدار زیادی سلاح و مهمات […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، مرکز مهم دشمن مشهور به شوزکمپنی در مربوطات ولسوالی شیندند به دست مجاهدین افتاده است.

خبرمی افزاید که نیروهای دشمن در حال فرار بودند که تعداد زیادی از آنان زنده دستگیر گردیدندو تعدادی نیز موفق بفرار شدند.

از دشمن مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۶