هرات : قوای نیروهای دشمن از کرخ مجبور به فرار شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ علی منصور ولسوالی کرخ، نیروهای دشمن با تانک های شان بغرض عملیات آمده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند. در این درگیری که بمدت ۲ ساعت دوام کرد، نیروهای دشمن متحمل تلفات گردیده و از ساحه پا بفرار گذاشته اند. ۶/۳/۲۰۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ علی منصور ولسوالی کرخ، نیروهای دشمن با تانک های شان بغرض عملیات آمده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند.

در این درگیری که بمدت ۲ ساعت دوام کرد، نیروهای دشمن متحمل تلفات گردیده و از ساحه پا بفرار گذاشته اند.

۶/۳/۲۰۲۱