هرات : شهرک اسلام قلعه در کهسان بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت هرات خبر رسیده است که پوسته ها و مراکز دشمن در اسلام قلعه و قدوس آباد ولسوالی کهسان که در محاصرۀ شدید نیز قرار داشت، مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفته است. در این عملیات یک کندک مهم دشمن نزدیک شهر اسلام قلعه مشهور به کندک سوم برای بار دوم بطور کامل […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که پوسته ها و مراکز دشمن در اسلام قلعه و قدوس آباد ولسوالی کهسان که در محاصرۀ شدید نیز قرار داشت، مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفته است.

در این عملیات یک کندک مهم دشمن نزدیک شهر اسلام قلعه مشهور به کندک سوم برای بار دوم بطور کامل فتح گردیده است و نیروهای دشمن از آنجا پا بفرار گذاشتند.

در همین حال در دست قدوس آباد، ملیشه های اربکی از پوسته های شان از ترس مجاهدین

بفرار  گذاشته اند.

با فرار دشمن شهرک استراتیژیک اسلام قلعه بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۶