هرات : سیستم برق رسانی چشت دوباره فعال گردیده است

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در اثر بمباردمان دشمن در مربوطات ولسوالی چشت، به سیستم برق این ولسوالی ضرر زیادی رسیده بود که در اثر آن برق قطع گردیده بود. خبرمی افزاید که امروز صبح تیم انجینری بخش بریشنای امارت اسلامی، دوباره تمام برق شهر را ترمیم نموده و فعال کرده […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در اثر بمباردمان دشمن در مربوطات ولسوالی چشت، به سیستم برق این ولسوالی ضرر زیادی رسیده بود که در اثر آن برق قطع گردیده بود.

خبرمی افزاید که امروز صبح تیم انجینری بخش بریشنای امارت اسلامی، دوباره تمام برق شهر را ترمیم نموده و فعال کرده اند.

۲۰۲۱/۸/۲