هرات : دو تن دزد در شهر هرات دستگیر شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ سپلک شهر هرات، یک تن دزد با استفاده از اوضاع و هنگام وارد شدن مجاهدین به شهر، از یک خانه یک بز را دزدیده بود . همچنین یک تن دزد دیگر که به نام طالب از یک تن موترسایکلش را دزدیده […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ سپلک شهر هرات، یک تن دزد با استفاده از اوضاع و هنگام وارد شدن مجاهدین به شهر، از یک خانه یک بز را دزدیده بود .

همچنین یک تن دزد دیگر که به نام طالب از یک تن موترسایکلش را دزدیده بود .

هردو تن دزد از سوی مجاهدین دستگیر شدند و بز و موترسایکل به صاحبان شان بازگردانده شد و قضیه دزد ها نیز به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

مردم شهر هرات از این اقدام سریع مجاهدین بسیار اظهارشادامی و اظهار اطمینان نموده اند.

۲۰۲۱/۸/۳