هرات : داروهای تاریخ گذشته در پشتون زرغون حریق گردید

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح از سوی مسئولین صحت عامۀ امارت اسلامی در یک تفتیش در قریه کندور ولسوالی پشتون زرغون، مقداری داروتاریخ گذشته را کشف و ضبط نموده و سپس در محضرعام به آتش کشیده اند. ۲۰۲۱/۷/۳

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح از سوی مسئولین صحت عامۀ امارت اسلامی در یک تفتیش در قریه کندور ولسوالی پشتون زرغون، مقداری داروتاریخ گذشته را کشف و ضبط نموده و سپس در محضرعام به آتش کشیده اند.

۲۰۲۱/۷/۳