هرات : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در پشتون زرغون

در جریان فتح ولسوالی پشتون زرغون، مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین امارت اسلامی افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :   ۲  میل پیکای کلان امریکایی ۱ میل پیکای خودر امریکایی ۲ پایه بمب افگن ۱ قبضه راکت ۱ عدد میلِ خالی زیکویک  ۲ دو عدد میلِ خالی سلاح دهشکه […]

در جریان فتح ولسوالی پشتون زرغون، مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین امارت اسلامی افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

  ۲  میل پیکای کلان امریکایی

۱ میل پیکای خودر امریکایی

۲ پایه بمب افگن

۱ قبضه راکت

۱ عدد میلِ خالی زیکویک

 ۲ دو عدد میلِ خالی سلاح دهشکه

۳ پایه سلاح دهشکه  

۳ عراده تانک

۱ میل سلاح جی ۳ چهار

۲۷ میل کلاشنکوف

۱۱  میل سلاح چهلتیر

۵ میل سلاح یازده تیر

۸ عراده موتر رینجر

 

۱ پایه هاوان وسط بهمراه مسند

۲ پایه مخابره آی کم

۴۷ صندوق مرمی پیکا و کارمولی

۱۹۸ فیر مرمی راکت

 ۲۷۵۰ عدد مرمی پیکا

۳۱ عدد شاه جور

۴۳۵۲ عدد مرمی جی ۳

۴۵۰ عدد مرمی M4

۳ صندوق و ۳۰ فیر مرمی هاوان

۱۵۰ مرمی دهشکه

۶۲ فیرمرمی زیکویک بهمراه شرید

۲۱۰۰۰ فیر مرمی مختلف النوع

۱۵ فیر مرمی توپ SPG9

 ۶۶ صندوق مرمی پیکا

۵  فیر مرمی بمب افگن

۳۲ عدد شرید پیکا

۴۲ فیرمرمی نارنجک انداز

۲۰۲۱/۷/۱۳