هرات : اجیران در فارسی مورد حمله قرار گرفتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح تعمیر مرکز ولسوالی فارسی موردحملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در اثر آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۳/۳/۲۰۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح تعمیر مرکز ولسوالی فارسی موردحملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در اثر آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

۳/۳/۲۰۲۱