هرات : اجیران از یک پوستۀ شان در پشتون زرغون پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که دیشب عساکر اجیر در منطقۀ یلتۀ ولسوالی پشتون زرغون، از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند. با فرار دشمن از پوستۀ مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است . ۱/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که دیشب عساکر اجیر در منطقۀ یلتۀ ولسوالی پشتون زرغون، از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند.

با فرار دشمن از پوستۀ مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .
۱/۱۱/۲۰۲۰