هرات : اجیران از یک قرارگاه و ۳ پوستۀ شان در کشک کهنه پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته اجیران از قرارگاه کلان شان در بازارکهنۀ ولسوالی کشک کهنه و همچنین از پوستۀ کلات، از پوستۀ زنجیر بازار و پوستۀ زیارت پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن ساحات وسیعی که مشتمل به ۱۵۰۰ خانه است به کنترل مجاهدین در آمده است . ۲۰۲۱/۷/۷

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته اجیران از قرارگاه کلان شان در بازارکهنۀ ولسوالی کشک کهنه و همچنین از پوستۀ کلات، از پوستۀ زنجیر بازار و پوستۀ زیارت پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن ساحات وسیعی که مشتمل به ۱۵۰۰ خانه است به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۷