نیمروز : یک پولیس در چخانسور بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که امروز صبح یک تن پولیس ولسوالی چخانسور ( خدای نظر ولد سیف الدین ) پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . ۲۰۱۶/۳/۳۱

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که امروز صبح یک تن پولیس ولسوالی چخانسور ( خدای نظر ولد سیف الدین ) پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

۲۰۱۶/۳/۳۱