نورستان: ۷ تن پولیس واربکی در دواب ومندل از وظایف شان فرار کردند

۷ تن پولیس اربکی در بجگل ولسوالی دوآب ولایت نورستان با سلاح وتجهیزات شان از وظایف شان فرار کردند ویک تن اربکی درمندول مسلح به مجاهدین تسلیم شده است.

۷ تن پولیس اربکی در بجگل ولسوالی دوآب ولایت نورستان با سلاح وتجهیزات شان از وظایف شان فرار کردند ویک تن اربکی درمندول مسلح به مجاهدین تسلیم شده است.