نورستان: 7 تن پولیس واربکی در دواب ومندل از وظایف شان فرار کردند

7 تن پولیس اربکی در بجگل ولسوالی دوآب ولایت نورستان با سلاح وتجهیزات شان از وظایف شان فرار کردند ویک تن اربکی درمندول مسلح به مجاهدین تسلیم شده است.

7 تن پولیس اربکی در بجگل ولسوالی دوآب ولایت نورستان با سلاح وتجهیزات شان از وظایف شان فرار کردند ویک تن اربکی درمندول مسلح به مجاهدین تسلیم شده است.