نورستان: ۶ کارمند اداره مزدور در نورگرام با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۶ کارمند اداره مزدور در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. این کارمندان متذکره صبح دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان […]

بر اساس خبر, ۶ کارمند اداره مزدور در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
این کارمندان متذکره صبح دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:

۱- بهرام ولداحمدجان، عسکر
۲- روح الله ولدسخی ګل، عسکر
۳- وحیدالله ولدیارمحمد، عسکر
۴- میرزاگل ولد محمدگل، کارمند شبکې جاسوسی
۵- عبدالحمیدولد میرگل، کارمند شبکې جاسوسی
۶- اقبال ولدمیرمحمدشاه
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.