نورستان: ۴ کارمند اداره کابل در دوآب با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۴ عسکر اداره مزدور در ولسوالی دواب ولایت نورستان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره هریک محمد الدین فرزند حسین جان, گل سعید فرزند سخی شاه, ذبیح الله فرزند حسین جان واحسان الله چاشت دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از […]

بر اساس خبر, ۴ عسکر اداره مزدور در ولسوالی دواب ولایت نورستان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره هریک محمد الدین فرزند حسین جان, گل سعید فرزند سخی شاه, ذبیح الله فرزند حسین جان واحسان الله چاشت دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
خبرمیگوید که اینها باخود بعضی سلاح وتجهیزات را نیز آورده وبه مجاهدین تسلیم دادند.