نورستان: یک عسکرمزدور در نورگرام کشته شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برپوسته دفاعی کندک تورغر در مربوطات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان حمله کردند . حمله چاشت دیروز صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برپوسته دفاعی کندک تورغر در مربوطات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان حمله کردند .
حمله چاشت دیروز صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد.