نورستان: یک تن پولیس در برگمتال به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک تن پولیس باشنده قریه چپو ولسوالی برگمتال ولایت نورستان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. پولیس متذکره بعد از درک حقایق امروز صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین پیوست.

به اساس خبر، یک تن پولیس باشنده قریه چپو ولسوالی برگمتال ولایت نورستان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

پولیس متذکره بعد از درک حقایق امروز صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین پیوست.