نورستان: مجاهدین در وانت وایگل یک نزاع پیچیدۀ ۳۰ ساله را میان مردم در پرتو شریعت حل وفصل نمودند

گذارشات از ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی یک دعوای پیچیده را که میان ۲ گروه متخاصم آن ولسوالی طی ۳۰ سال گذشته جریان داشت، درپرتو شریعت حل وفصل نمودند. به اساس معلومات این دعوای متذکره بوسیله قاضیان محکمه ابتدائیه آن ولسوالی طی ۴ هفته تحقیق وبرسی تحریرا حل وفصل […]

1نقشه نورستانگذارشات از ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی یک دعوای پیچیده را که میان ۲ گروه متخاصم آن ولسوالی طی ۳۰ سال گذشته جریان داشت، درپرتو شریعت حل وفصل نمودند.

به اساس معلومات این دعوای متذکره بوسیله قاضیان محکمه ابتدائیه آن ولسوالی طی ۴ هفته تحقیق وبرسی تحریرا حل وفصل گردید.

این نزاع که مدت ۳۰ سال گذشته ماین دو دستۀ از ساکنین آن ولسوالی جریان داشت ودست کم ۱۷ تن درجریان آن کشته شده بودند وبه مرور زمان پیچیده تر میگردید بناء مجاهدین امارت اسلامی در مورد حل آن دست بکار شدند.

معلومات نشام میدهد که قاضیان محکمه ابتداییه امارت اسلامی دقیقا قضیه را پیگری نمودند وتحریرا آن را حل وفصل نمودند وبه خوشی ورغبت جانبین حل نزاع درمحضر مردم عامه ابلاغ گردید.

خبرمیگو ید که هردو طرف دعوای از حل وفصل منصفانه قضیه استقبال نمودند ولله الحمد این نزاع وبدبختی میان ساکنین آن ولسوالی برای ابد برچیده شد.

این درحالی است که مجاهدین تلاش شان را  در مورد امورتعلیمی وعمرانی نیز ادامه دادند که تاکنون ده ها سرک،پل ،پلچک ومکاتب را فعال وبرای استفاده آماده ساخته اند .