ننگرهار: ۹ عسکر در شیرزاد به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۹ عسکر در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. عساکر یاد شده که باشنده گان مناطق گندمک، طوطو، کدوخیل، مرک خیل آن ولسوالی میباشند دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، دیروز صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین تسلیم شدند. خبرمیگوید که در […]

به اساس خبر، ۹ عسکر در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

عساکر یاد شده که باشنده گان مناطق گندمک، طوطو، کدوخیل، مرک خیل آن ولسوالی میباشند دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، دیروز صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین تسلیم شدند.

خبرمیگوید که در جمع عساکر یاد شده هریک(گل خان فرزند عبدالاحد، شمال فرزند زپاچا،زرولی فرزند شاولی، غلام صدیق فرزند غلام سرور، روح الامین فرزند مرجان، بشرمل فرزند ملنگ، یارمحمد فرزند تاج محمد، اول خان فرزند شیرمحمد، وامین الله فرزند محمد اجان شامل میباشند.