ننگرهار: 7 عسکر در شیرزاد با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, 7 عسکر اداره مزدور در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افرار متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. ۱. […]

بر اساس خبر, 7 عسکر اداره مزدور در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افرار متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
۱. حنیف ولد رحمن گل باشنده قریه پتلو
۲. محراب ولد حبیب الله باشنده قریه کنره خیل
۳. لعل بیک ولد لایق باشنده قریه مرکیخیل
۴.مطیع الله ولد پاچا باشنده قریه طوطو
۵. ریس خان ولد علی خان
۶. سمیع الله ولد سفیر
۷. نعمت الله ولد سردار
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.