ننگرهار: 5 عسکرمزدور در شیرزاد کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کماندو های دشمن درمنطقه دوسرکه طوطو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران 4 عسکرمزدور کشته شدند. همچنان دیشب درمنطقه میان طوطو وپیتلو یک عسکرمزدور نیز بهلاکت رسید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر کماندو های دشمن درمنطقه دوسرکه طوطو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران 4 عسکرمزدور کشته شدند.
همچنان دیشب درمنطقه میان طوطو وپیتلو یک عسکرمزدور نیز بهلاکت رسید.