ننگرهار: ۴۶ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی سپین غر با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۴۶ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. […]

بر اساس خبر, ۴۶ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: مالی خان ولداش خان
۲: مدیر ولد دادخان
۳: باغ ولد جلال
۴: ضرب ګل ولد محمدگل
۵: خان محمد ولد زلمی
۶: راج گل ولد حاجی عثمان
۷: عبدالرحمان ولد محمدمیر
۸: عصمت الله ولد گل تواب
۹: سلیمان ولد میرزاد
۱۰: اکرام ولد یاغمل
۱۱: لعل مخان ولد زلمی
۱۲: سراج ولد کشر
۱۳: شهیدالله ولد اصل خان
۱۴: بختیار ولد اسماعیل
۱۵ : اکرام الله ولد تورخان
۱۶: حکیم جان ولد عثمان
۱۷: حاجت الله ولد میوه خان
۱۸: قیاس ولد اغاجان
۱۹: تیزاب ولد کمال خان
۲۰: امانت گل ولد نورمحمد
۲۱: اجمل ولد حاجی میاخیل
۲۲: سیدعلی شاه ولد نورعلی خان
۲۳: زمان گل ولد کستیری
۲۴: نیاز ولی ولد شیرمحمد
۲۵: حکیم ولد پیروخیل
۲۶: مولا جان ولد سیداگل
۲۷: شاه ماموت خان ولدعواض خان
۲۸: عظمت گل ولد حضرت
۲۹: اسلام ګل ولد کستیری
۳۰: مابیرخان ولد رسول خان
۳۱: شمس الرحمان ولد رسول خان
۳۲: سیدمحمد ولد قدرخان
۳۳: نظرمحمد ولد نوروز
۳۴: سیدنبی ولد همیشه گل
۳۵: قسیم ولد یوسف
۳۶: اومت خان ولد امانت خان
۳۷: اصغر ولد ایران
۳۸: مجاهد ولد عابد
۳۹: همیشه گام ولد چنار
۴۰: جمروزخان ولد سیدانشان
۴۱: رغزی گل ولد حکیم
۴۲: غیرت خان ولد یارگل
۴۳: نایب خان ولد خدنگ
۴۴: سراج الدین ولد ګل محمد
۴۵: زیاتی گل ولد پیروخیل
۴۶: شبیر ولد عبدالحکیم
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
وعلاوه برآن حمایت کامل شان را از اقامه یک نظام متمرکز ومستحکم اسلامی اعلان کردند.