ننگرهار: ۴ عسکرمزدور درسرخرود کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پیاده عساکر اداره مزدور  را  درمنطقه خوسا چینه ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هدف ماین قرار گرفت و۳ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پیاده عساکر اداره مزدور  را  درمنطقه خوسا چینه ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هدف ماین قرار گرفت و۳ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.