ننگرهار: ۴ تانگ ویک عراده رینجر در شیرزاد تخریب وشمار زیاد عسکر واربکی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی چاشت دیروز درمنطقه طوطو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار بالای عساکردشمن حمله کردند. که دراثران شمارزیاد عسکر واربکی کشته وزخمی شدند ویک تانگ ایم بی دشمن تخریب گردید. همچنان درمنطقه گندمک این ولسوالی ۲ عراده رینجر ویک تانگ دشمن تخریب گردید و۸ عسکر ضربتی کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی چاشت دیروز درمنطقه طوطو ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار بالای عساکردشمن حمله کردند.
که دراثران شمارزیاد عسکر واربکی کشته وزخمی شدند ویک تانگ ایم بی دشمن تخریب گردید.
همچنان درمنطقه گندمک این ولسوالی ۲ عراده رینجر ویک تانگ دشمن تخریب گردید و۸ عسکر ضربتی کشته وزخمی شدند.