ننگرهار: ۳ عسکردشمن در حصارک کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن عساکرو اربکی های مزدور  درمنطقه جبه ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار حمله کردند که میخواستند به سوی پوسته های مفتوحه بروند که دراثران ۳ عسکردشمن کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن عساکرو اربکی های مزدور  درمنطقه جبه ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار حمله کردند که میخواستند به سوی پوسته های مفتوحه بروند که دراثران ۳ عسکردشمن کشته شدند.