ننگرهار: ۲۲ عسکر واربکی در شیرزاد با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۲۲ عسکر واربکی در ولسوالی شیزاد ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان قرار ذیل میباشد: […]

بر اساس خبر, ۲۲ عسکر واربکی در ولسوالی شیزاد ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱- ریس خان ولد حاجی مختار
۲- عین الحق ولد مسی خان
۳- رانداد ولد اصیل خان
۴- احسان الله ولد عمرجان
۵- عمر ولد سیدحسن
۶- سمندر ولد سیدحسن
۷: گل زرک ولد الف خان
۸: نیز باح الدین ولد جمعه خان
۹: درانی ولد ایات خان
۱۰: نیاز ولد قدرخان
۱۱: مصطفی ولد دولت خان
۱۲: سید رائف ولد منار
۱۳: حبیب ولد جنت گل
۱۴: هدایت الله ولد مزا ری
۱۵: حکمت الله ولد گلاب خان
۱۶: داؤد ولد فضلی
۱۷: غازی ولد ظاهر
۱۸: معون ولد گلاب
۱۹: ولی خان ولد فضلی
۲۰: احمد ولد الف خان
۲۱: جمعه خان ولد ارام خان
۲۲: گلاب خان ولد مقام
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.