ننگرهار: ۲ عسکر در بتی کوت با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ عسکر اداره مزدور در ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. عساکرمتذکره بنام های ملنگ فرزند عمران ومحمد فرزند شیردل  باشنده گان قریه نغلو  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز […]

بر اساس خبر، ۲ عسکر اداره مزدور در ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

عساکرمتذکره بنام های ملنگ فرزند عمران ومحمد فرزند شیردل  باشنده گان قریه نغلو  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.