ننگرهار: ۲ تانگ دشمن در خوگیانی تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای دشمن درمنطقه زاوه  ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند. که دراثران ۲ تانگ ایم بی دشمن تخریب وسرنشینان آن همه کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای دشمن درمنطقه زاوه  ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.

که دراثران ۲ تانگ ایم بی دشمن تخریب وسرنشینان آن همه کشته وزخمی شدند.